luni, 14 februarie 2011

Constituirea societatilor comerciale

Actul constitutiv al societatii
Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constitute prin contract de societate - iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constitute prin contract de societate si statut. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. in acest caz se intocmeste numai statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic, cat si contractul de societate.
Actul constitutiv se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori si se incheie in forma autentica. Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.
Nu pot fi fondatori persoanele care sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.
Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:
• numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice ; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati
• forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii
• obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale
• capitalul social subscris si cel varsat cu mentionarea aportului fiecarui asociat in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris

Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:
• numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice ; la societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati
• forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii
• obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale
• capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare
• valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea, etc.
Legea nr. 195/1997, societatile pe actiuni, in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata existente, care nu au capitalul social minim prevazut la acest articol, au obligatia sa iI completeze in termen de un an de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.
Pana la expirarea acestui termen, capitalul social varsat in contul majorarii de capital la societatile pe actuni si in comandita pe actiuni nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris in acelasi scop. Majorarea capitalului social se va putea face si prin utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si primelor legate de capital, inclusiv a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului social, ori in alte modalitati permise de lege. In locul completarii capitalului social, aceste societati pot opta pentru transformarea societatii intr-o alta forma la care capitalul social corespunde, transformarea care trebuie sa se efectueze in termen de un an de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta. In cazul nerespectarii termenului de un an, tribunalul, la cererea statului, prin Ministerul Finantelor, ori a camerei de comert si industrie teritoriale sau a oricarei persoane interesate, va dispune dizolvarea societatii. Pentru motive intemeiate, tribunalul va putea acorda un termen de cel mult 6 luni pentru completarea capitalului social. Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5.
Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei si se divide in parti sociale egale.
In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50. In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor. Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.
In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate. O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.
Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege pentru societatile cu raspundere limitata.
Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. Aporturile in natura sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare. Aporturile in creante sunt liberate potrivit art. 84. Asemenea aporturi nu sunt admise la societatile pe actiuni care se constitute prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata. Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.
Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. in schimbul acestui aport asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi. La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei.
Inmatricularea societatilor comerciale
In termen de 15 zile de la data autentificari actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii ori un imputernicit al acestora, vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.
Cererea va fi insotita de:
• actul constitutiv al societatii
• dovada efectuarii varsasmintelor in conditiile actului constitutiv
• actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate
• actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati
• declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege
Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice in functie de obiectul de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre oficiul registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizarile tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii.
Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului se exercita de justitie printr-un judecator delegat.
La inceputul fiecarui an judecatoresc, presedintele tribunalului va delega, la oficiul registrului comertului, unu sau mai multi judecatori ai tribunalului. Judecatorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi. La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valori actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luata in considerare factura.
Raportul va fi depus in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului si va putea- fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora, li se pot elibera copii integrale sau partiale de pe report.
Nu pot fi numiti experti urmatoarele categorii de persoane :
• rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv, ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor
• persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura
In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricutarea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.
Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului. Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data la care incheierea judecatorutui delegat a devenit irevocabila.
O data cu efectuarea inmatricularii, incheierea judecatorului delegat se comunica, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala partilor, precum si administratiei financiare in raza careia se afla sediul societatii pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inmatriculare in registrul comertului.
La cererea si pe cheltuiala partilor, actul constitutiv, vizat de judecatorul delegat se publica in acelasi Monitor Oficial al Romaniei.
In cazul societatilor in nume colectiv sau in comandita simpla, in Monitorul Oficial al Romaniei se poate publica numai un extras al incheierii, vizat de judecatorul delegat care va cuprinde: data incheierii, datele de identificare a asociatilor, denumirea si, daca exista, emblema societatii, sediul, forma, obiectul de activitate pe scurt capitalul social, durata societatii, numarul de inmatriculare in registrul comertului.
Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza intr-una dintre formele de societate enumerate la art. 2 si in conditiile prevazute pentru acea forma. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit.
Sucursalele sunt dezmembraminte iara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inmatriculeaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.
Daca sucursala se infiinteaza intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea fondatoare, ea se va inmatricula in acelasi registru al comertului, insa distinct ca inmatriculare independenta.
Regimul juridic al sucursalei se aplica oricarui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, caruia societatea care il infiinteaza si atribuie statut de sucursala. Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului sediulu principal. Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala.
Se recomanda societatilor care au infiintat unitati iara personalitate juridica sa modifice denumirea de filiala data acestora. Societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.
Reprezentantii societatii sunt obligati se depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, in termen de 15 zile de la data inmatricularii societatii, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.